Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK ngày 08 tháng 5 năm 2023 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh “về nâng cao chất lượng công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”