Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 – 2024); 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 – 15/7/2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 – 01/7/2024)