Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh